เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ คือการประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยา โดยเฉพาะในด้านพันธุศาสตร์ ใช้เพื่อประโยชน์ของคนในหลายรูปแบบ เช่น พันธุวิศวกรรม การโคลนนิ่ง การย้ายตัวอ่อน เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Biotechnology) เกี่ยวข้องกับการนำสิ่งมีชีวิต หรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้หรือเทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกระบวนการทางชีววิทยา ในการผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์รู้จักมาช้านาน ไม่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางชีววิทยาขั้นสูง เช่น การใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการหมักอาหาร การทำปุ๋ยหมัก การใช้สิ่งมีชีวิตในการต่อสู้และกำจัดศัตรูพืช การคัดเลือกพืชและสัตว์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิควิธีการทางชีววิทยาขั้นสูงเพราะเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ การแก้ไขสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตเรียกว่า พันธุวิศวกรรม ซึ่งเป็นการคัดเลือกลักษณะเฉพาะของยีนจากสิ่งมีชีวิต สู่สิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งช่วยให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่เราต้องการ เช่น การตัดต่อยีนเพื่อผลิตพืชที่ต้านทานโรคและแมลงและการโคลนนิ่ง เทคโนโลยีชีวภาพ มีกี่ประเภท แบบสีเขียว เป็นจุดสนใจของการประกอบการทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยการดัดแปลงดีเอ็นเอและสามารถนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีบางประการเมื่อเทียบกับผลผลิตที่ไม่ได้ดัดแปลงอื่นๆ คือ ช่วยให้ผลผลิตเติบโตแม้สภาพอากาศเลวร้ายหรือพร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูพืชด้วย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตยังทำกำไรได้มากกว่า … Read more

เทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ต้องเกี่ยวข้องกับคำว่าดิจิทัล จนสามารถพูดได้ว่าโลกของเราเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกเป็นยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถสังเกตได้จากอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นทีวีจากเดิมที่ใช้หลอดรังสีแคโทด (CRT) เพื่อแสดงภาพแบบเส้นก็กลายเป็นจอ LED (Light Emitting Diode) จุดหรือพิกเซล (พิกเซล) เทคโนโลยีดิจิทัล พลเรือตรี ดร. สหพงศ์ เครือเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และล่าสุด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล การจัดเก็บสิ่งของต่างๆ เช่น การบันทึกเสียงหรือภาพยนตร์ เดิมใช้เพื่อบันทึกแทร็กที่มีความลึกต่างกันบนเทป (ความลึกของแทร็กขึ้นอยู่กับขนาดสัญญาณ) มันกลายเป็นการบันทึกแบบดิจิตอลหรือไบนารี นั่นคือมีเพียง pits แทนที่จะเป็นหมายเลข 0 และไม่มีรู (Land) หมายถึงหมายเลข 1 เท่านั้นในซีดีหรือดีวีดีที่มีแสงเลเซอร์ ระบบโทรศัพท์ที่รับ-ส่งสัญญาณแอนะล็อกบนสายทองแดงได้เปลี่ยนเป็นรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลผ่านสายไฟเบอร์ออปติก กล้องที่ใช้ฟิล์มบันทึกปริมาณแสงที่มาจากวัตถุเปลี่ยนเป็น CCD (Charge Couple Device) เพื่อบันทึกแทน ยังมีอีกหลายอย่างที่กล่าวกันว่าเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ชีวิตประจำวัน และทำงานสบายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เทคโนโลยีดิจิทัล การรู้หนังสือดิจิทัลหรือทักษะในการทำความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี เป็นทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร … Read more

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง คำว่าเทคโนโลยีหมายถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อมนุษยชาติ เทคโนโลยีเป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งต่างๆ ให้มีประโยชน์มากขึ้น เช่น ทรายหรือซิลิกอน (silicon) เป็นแร่ธาตุที่มักพบตามชายหาด หากสกัดโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างชิป (ชิป) แร่ซิลิกอนจะมีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มได้อย่างมาก ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความจริงเกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่ได้รวบรวม ประมวลผล เรียกค้น และสื่อสารถึงกันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หมายถึงการแนะนำวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง การสื่อสารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลการทำข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์มากขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ถ่ายทอด หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อัลกอริธึมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บุคลากร และวิธีการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลรวมถึงการใช้งาน ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สื่อสารระหว่างกันด้วยการจัดการข้อมูลที่รวดเร็วรวมถึงวิธีการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง องค์ประกอบ ข้อมูล (Data) หมายถึง คุณค่าของความจริงที่ปรากฏ ค่าจริงที่ได้รับจะถูกจัดการ ปรับปรุง หรือประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็น สารสนเทศ (Information) … Read more