เทคโนโลยีหมายถึงอะไร

เทคโนโลยีหมายถึงอะไร

เทคโนโลยีหมายถึงอะไร เทคโนโลยีมีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและดำเนินการกับวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งความรู้เชิงนามธรรม เช่น ระบบหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น

เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสังคมและในด้านที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีช่วยให้หลายสังคมพัฒนาเศรษฐกิจได้มากขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลายขั้นตอนของการผลิต การใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงปรารถนา หรือเรียกว่ามลภาวะ คือ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคนิคหลายอย่างที่ใช้ส่งผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น มักจะมีคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมเกิดขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

เทคโนโลยีหมายถึงอะไร ประยุกต์ได้ยังไง

 1. เทคโนโลยีหมายถึงอะไร เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดกำลังคน ลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ
 2. เทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต การเพาะพันธุ์ ฯลฯ เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาต้องศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การแข่งขันด้านความเท่าเทียมและเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดการผสานกับการพัฒนาประเทศชาติและภาคส่วนอื่นๆ อีกมากมาย

การพัฒนาของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์นำความรู้จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประดิษฐ์และปรับเปลี่ยนธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานในชีวิต ในระยะแรก เทคโนโลยีที่ใช้ในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การเพาะปลูก การชลประทาน การก่อสร้าง การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ การผลิตเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า เป็นต้น ปัจจัยที่เพิ่มจำนวนผู้อยู่อาศัย ข้อ จำกัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการยอมรับและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เทคโนโลยีนี้มีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์ที่ถ่ายทอดมาจากประเทศตะวันตก ที่ได้ศึกษาและวิจัยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ (ศตวรรษที่ 16-17) ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือการพยายามอธิบายว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น และน้ำเกิดจากไฮโดรเจนผสมกับออกซิเจน เป็นต้น กำหนดกฎเกณฑ์และทฤษฎีเพื่อถ่ายทอดและสอนผู้อื่นให้ศึกษาและพัฒนา

ในทางเทคนิคมันเป็นแอพพลิเคชั่น การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ และให้ประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มนุษยชาติ กล่าวคือ เทคโนโลยีคือการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการประดิษฐ์ที่ดำที่สุด ส่วนที่เป็นหนึ่งในความแตกต่างของเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคือขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเมื่อมีการซื้อขายวัตถุดิบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติทั่วไปของคนทั้งโลก มันถูกตีพิมพ์โดยไม่มีการค้าแต่อย่างใด เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดมาพร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน บทบาทของเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การนำกฎหมายมาใช้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารบก พ.ศ. 2514 และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เทคโนโลยีหมายถึงอะไร

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีดิจิทัล จากความต้องการของคนในสมัยก่อนทำให้เกิดเทคโนโลยี เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ช่วยแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) การใช้เทคโนโลยีฝนหลวงในการแก้ปัญหาภัยแล้ง การใช้กังหันชัยพัฒนาแก้ปัญหาน้ำเสีย เป็นต้น
 2. พัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการทำงาน ช่วยให้คนทำงานเร็วขึ้น (ดีขึ้น) เร็วขึ้น (เร็วขึ้น) และถูกกว่า (ถูกกว่า) เหมือนกับการใช้เครื่องคิดเลข ใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ฯลฯ

ลักษณะของเทคโนโลยี

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

 1. เทคโนโลยีเป็นกระบวนการ (กระบวนการ) คือการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบหรือ
  ความรู้ที่รวบรวมมาเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ เชื่อว่าเป็นกระบวนการที่น่าเชื่อถือและนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ
 2. เทคโนโลยีในฐานะผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
 3. เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างกระบวนการและผลิตภัณฑ์ (Process and Product) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องกับโปรแกรม

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตคือการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ เพื่อเพิ่มการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงโลก การปฏิวัติเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังจะมาถึงจะไม่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติน้อยกว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังตกต่ำเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ หลายคนหันมาเชื่อว่าเราจำเป็นต้องหาวิธีใหม่ในการสถาปนาตนเอง ผลิตสินค้าและเปิดบริการใหม่ แทนที่จะพึ่งวัตถุดิบและแรงงานราคาถูกที่เคยได้เปรียบสำหรับประเทศไทย แนวทางใหม่จะต้องใช้สมอง ใช้ความสามารถที่เรามี ให้เราเพิ่มและผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือเสนอบริการที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เทคโนโลยีชีวภาพ

กระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอน

 1. กำหนดปัญหาหรือความจำเป็น เทคโนโลยีหมายถึงอะไร
  ขั้นตอนแรกในกระบวนการทางวิศวกรรมคือการกำหนดปัญหาหรือความต้องการ เป็นการทำความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการหรือสถานการณ์ของเทคโนโลยีอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อกำหนดกรอบของปัญหาหรือความจำเป็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 2. เก็บข้อมูล
  การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการที่กำหนดไว้ในกระบวนการกำหนดปัญหาหรือความต้องการจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น การศึกษาจากตำรา วารสาร บทความ สารานุกรม การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต การระดมสมองจากสมาชิกในกลุ่ม ควรมีการรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อครอบคลุมปัญหาหรือ ความต้องการ ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลสรุปที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
 3. เลือกวิธี
  การเลือกวิธีการ คือการพิจารณาและคัดเลือกแนวทางแก้ไขหรือความต้องการที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความจำเป็นมากที่สุด ใช้กระบวนการตัดสินใจจากวิธีการที่สรุปได้ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเด็นที่ควรพิจารณาคือข้อดีและข้อเสีย ความเข้ากันได้กับทรัพยากรที่มีอยู่ เศรษฐศาสตร์ และการปฏิบัติจริงของแต่ละวิธี เช่น ทำให้ดีขึ้น สะดวกขึ้น หรือเร็วขึ้น นอกจากนี้ ควรเลือกวิธีการโดยใช้ปัญหาหรือกรอบความต้องการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 4. การออกแบบและการใช้งาน
  การออกแบบและการใช้งานคือการถ่ายทอดความคิดหรือลำดับความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นๆ ระหว่างทาง แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการโดยละเอียด ใช้การสเก็ตช์ 2D, การสเก็ตช์ 3D, การสเก็ตช์ภาพ, การสร้างแบบจำลองหรือการสร้างแบบจำลองทางความคิด และวางแผนการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอน จากนั้นจึงดำเนินการสร้างต่อไปตามแนวทางที่ได้ถ่ายทอดความคิดและแผนปฏิบัติการ ผลงานที่ได้อาจเป็นชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการ
 5. ทดสอบ
  การทดสอบคือการตรวจสอบว่าชิ้นงานหรือรูปแบบวิธีการที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกัน ขึ้นอยู่กับว่าไอเดียถูกสื่อสารออกมาอย่างไร จะใช้ได้หรือไม่ได้? ข้อบกพร่องคืออะไร? หากพบผลการทดสอบ ชิ้นงานหรือรุ่นวิธีไม่ตรงกับรุ่นที่ถ่ายทอดโดยแนวคิด ทำงานหรือใช้งานไม่ได้ หรือมีจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุง สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกบันทึกไว้ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงต่อไป
 6. ทำให้ดีขึ้น
  การแก้ไข เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการทดสอบเพื่อกำหนดว่าส่วนใดของชิ้นงานหรือรุ่นควรแก้ไข ฉันจะปรับปรุงได้อย่างไร แล้วทำการปรับปรุงในส่วนนั้นต่อไปจนกว่าชิ้นงานหรือรูปแบบวิธีการจะสอดคล้องกับแบบจำลองที่ถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็นประโยชน์ ในขั้นตอนนี้อาจจำเป็นต้องกลับไปที่ขั้นตอนการออกแบบและการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดแนวคิดใหม่หรืออาจจะ จำเป็นต้องกลับสู่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและเลือกวิธีการที่เหมาะสมอีกครั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุ เครื่องมือ หรือวิธีการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
 7. ประเมิน
  การประเมินคือการใช้วิธีการทำงานหรือวิธีการที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่กำหนดไว้ในปัญหาหรือความจำเป็น และประเมินผลว่าชิ้นงานหรือวิธีการสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าผลการประเมินพบว่าชิ้นงานหรือวิธีการไม่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการได้ คุณควรพิจารณาขั้นตอนที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงตามกระบวนการทางเทคนิคอีกครั้งเพื่อให้งานคล่องตัว

บางกิจกรรมอาจทำไม่ครบทั้ง 7 ขั้นตอน บางกิจกรรมอาจสลับกัน แต่เมื่อใช้แล้ว นักเรียนรู้วิธีทำงานทีละขั้นตอน เป็นระบบ ย้อนกลับหรือแก้ไขให้มากที่สุดและใช้กระบวนการทางเทคนิคในการทำงาน ในชีวิตประจำวันสามารถช่วยให้ผู้ใช้มีกระบวนการทีละขั้นตอน ซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีหมายถึงอะไร