เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง คำว่าเทคโนโลยีหมายถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อมนุษยชาติ เทคโนโลยีเป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งต่างๆ ให้มีประโยชน์มากขึ้น เช่น ทรายหรือซิลิกอน (silicon) เป็นแร่ธาตุที่มักพบตามชายหาด หากสกัดโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างชิป (ชิป) แร่ซิลิกอนจะมีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มได้อย่างมาก ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความจริงเกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่ได้รวบรวม ประมวลผล เรียกค้น และสื่อสารถึงกันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หมายถึงการแนะนำวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง การสื่อสารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลการทำข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์มากขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ถ่ายทอด หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อัลกอริธึมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บุคลากร และวิธีการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลรวมถึงการใช้งาน ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สื่อสารระหว่างกันด้วยการจัดการข้อมูลที่รวดเร็วรวมถึงวิธีการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง องค์ประกอบ

  1. ข้อมูล (Data) หมายถึง คุณค่าของความจริงที่ปรากฏ ค่าจริงที่ได้รับจะถูกจัดการ ปรับปรุง หรือประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็น
  2. สารสนเทศ (Information) คือ กลุ่มข้อมูลที่ถูกควบคุมตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้มีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
  3. การบริหารจัดการ (Management) คือการบริหารงานอย่างเป็นระบบ นั่นคือเป้าหมายและทิศทางการบริหารขององค์กรนั้นๆ สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการวางแผน การจัดกำหนดการ และการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเพิ่มผลผลิต ทำให้คนทำงานได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และแม่นยำขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ที่เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เครื่องเกม อินเตอร์เน็ต กล้อง คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ วิธีการ กระบวนการ และผลงานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการประดิษฐ์และวิธีที่จะนำไปใช้ในระบบงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดีขึ้น

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

ประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น โดยใช้กระบวนการประมวลผลข้อมูลที่อนุญาตให้รวบรวมได้ การประมวลผลและอัปเดตข้อมูลอย่างรวดเร็วช่วยให้ระบบข้อมูลจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้ หรือมีปริมาณมากและช่วยให้เข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย ความจริงที่ว่าระบบข้อมูลช่วยให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมากเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว หรือช่วยในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มาก

ช่วยในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความช่วยเหลือของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เราสามารถเชื่อมต่อทั่วโลกในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ร่วมกัน (machine to machine) หรือ human to human หรือ human to machine (human to machine) และการสื่อสารดังกล่าวจะส่งผลให้ข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความ สามารถส่งเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้โดยตรง ระบบสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ จะดีเป็นพิเศษหากระบบข้อมูลได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่มีอยู่ในระบบการจัดหาทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ และทำให้การประสานงานหรือความเข้าใจดีขึ้นเป็นไปได้

ประสิทธิผล
ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ระบบข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการ เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือระบบสนับสนุนการจัดการ จะช่วยให้ผู้จัดการมีข้อมูลที่ดีขึ้นสำหรับการตัดสินใจ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ระบบข้อมูลช่วยในการเลือกผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะสม ระบบสารสนเทศช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ราคาตลาด รูปแบบของสินค้า/บริการที่มี หรือช่วยหน่วยงานเลือกผลิตสินค้า/บริการที่เหมาะสมกับความสามารถของตน หรือทรัพยากรที่มีอยู่ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ ระบบสารสนเทศสร้างการสื่อสารระหว่างแผนกและลูกค้า สามารถทำได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงช่วยให้หน่วยงานปรับปรุงคุณภาพสินค้า/บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

  1. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  2. คุณภาพชีวิตการทำงาน

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำให้การแพร่กระจายของข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และการสื่อสารสองทาง ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมจึงแตกต่างจากอดีตมาก เห็นได้จากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและแพร่หลายในประเทศหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ เช่น

  • กลายเป็นสังคมข้อมูล ปัจจุบันสังคมโลกกำลังเปลี่ยนเป็นสังคมข้อมูล คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างชุมชนออนไลน์ รวมทั้งเว็บบล็อก เว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ฯลฯ
  • การประมวลผลเวลาและพื้นที่โดยไม่มีเงื่อนไข เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสภาพการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยการโต้ตอบผ่านเครือข่าย ทำให้สามารถขยายขอบเขตงานได้ทุกที่และทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจากระบบระดับประเทศมาเป็นเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีสารสนเทศได้อำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่กว้างขึ้น ระบบเศรษฐกิจของโลกจึงเชื่อมโยงกับทุกประเทศและเชื่อมโยงถึงกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
  • เทคโนโลยี geospatial เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้ในแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ เช่น Global Positioning System (GPS) ซึ่งสามารถกำหนดพิกัดของสถานที่ต่าง ๆ การสำรวจการเดินทางและสามารถใช้เป็นระบบติดตามยานพาหนะได้ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจระยะไกลซึ่งใช้สำหรับค้นหาภาพถ่ายดาวเทียมทางอินเทอร์เน็ต เช่น Google Earth เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

บทความที่น่าสนใจ