เทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ต้องเกี่ยวข้องกับคำว่าดิจิทัล จนสามารถพูดได้ว่าโลกของเราเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกเป็นยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถสังเกตได้จากอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นทีวีจากเดิมที่ใช้หลอดรังสีแคโทด (CRT) เพื่อแสดงภาพแบบเส้นก็กลายเป็นจอ LED (Light Emitting Diode) จุดหรือพิกเซล (พิกเซล) เทคโนโลยีดิจิทัล พลเรือตรี ดร. สหพงศ์ เครือเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และล่าสุด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล การจัดเก็บสิ่งของต่างๆ เช่น การบันทึกเสียงหรือภาพยนตร์ เดิมใช้เพื่อบันทึกแทร็กที่มีความลึกต่างกันบนเทป (ความลึกของแทร็กขึ้นอยู่กับขนาดสัญญาณ) มันกลายเป็นการบันทึกแบบดิจิตอลหรือไบนารี นั่นคือมีเพียง pits แทนที่จะเป็นหมายเลข 0 และไม่มีรู (Land) หมายถึงหมายเลข 1 เท่านั้นในซีดีหรือดีวีดีที่มีแสงเลเซอร์ ระบบโทรศัพท์ที่รับ-ส่งสัญญาณแอนะล็อกบนสายทองแดงได้เปลี่ยนเป็นรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลผ่านสายไฟเบอร์ออปติก กล้องที่ใช้ฟิล์มบันทึกปริมาณแสงที่มาจากวัตถุเปลี่ยนเป็น CCD (Charge Couple Device) เพื่อบันทึกแทน ยังมีอีกหลายอย่างที่กล่าวกันว่าเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ชีวิตประจำวัน และทำงานสบายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เทคโนโลยีดิจิทัล การรู้หนังสือดิจิทัลหรือทักษะในการทำความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี เป็นทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำงานน้อยลงแต่ได้ผลกระทบมากขึ้น” และมีส่วนในการสร้างมูลค่า ( Value Co-creation) และความคุ้มค่า (Economy of Scale) เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ได้รับโอกาสทางอาชีพที่ดีและเติบโตในสายอาชีพ (Learn and Growth)

ทักษะ เทคโนโลยีดิจิทัล

  1. การใช้หมายถึงความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นต่อการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ใช้” มีตั้งแต่เทคนิคพื้นฐานของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ เว็บเบราว์เซอร์ อีเมล และเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงในการเข้าถึงและใช้ความรู้ เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลหรือเสิร์ชเอ็นจิ้นและฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น คลาวด์คอมพิวติ้งในระบบดิจิทัล
  2. ความเข้าใจคือเทคโนโลยีดิจิทัล ชุดทักษะที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัล ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและค้นหาทางออนไลน์เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการเริ่มสอนเด็กๆ ทันทีที่พวกเขาออนไลน์ ความเข้าใจยังรวมถึงการตระหนักว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเครือข่ายส่งผลต่อพฤติกรรมและมุมมองของนักเรียนอย่างไร ส่งผลต่อความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวนักเรียนอย่างไร ทำความเข้าใจยังเตรียมนักเรียนสำหรับเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พวกเขาพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูลเพื่อค้นหา ประเมิน และใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประสานความร่วมมือและแก้ไขปัญหา
  3. การสร้างคือความสามารถในการผลิตเนื้อหาและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย การสร้างสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นมากกว่าแค่การรู้วิธีใช้โปรแกรมประมวลผลคำหรือเขียนอีเมล แต่ยังรวมถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนสิ่งที่นักเรียนสร้างขึ้นสำหรับบริบทและผู้ชมที่แตกต่างกันและหลากหลาย ความสามารถในการสร้างและสื่อสารโดยใช้สื่อสมบูรณ์ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ตลอดจนความสามารถในการมีส่วนร่วมกับ Web 2.0 อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ เช่น บล็อก การแชร์รูปภาพและวิดีโอ และโซเชียลมีเดียรูปแบบอื่นๆ
  4. การเข้าถึงคือการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จาก เทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเรียนต้องเข้าใจอินเทอร์เน็ตและวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละช่องทาง เพื่อให้โปรแกรมค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเข้าใจสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ และการใช้งานในปัจจุบันด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลของยุค

  1. Digital 1.0 Open Internet World จุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นช่วงเวลาที่กิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนจากออฟไลน์ (ออฟไลน์) เป็นออนไลน์ (ออนไลน์) เช่น จากการส่งจดหมายทางไปรษณีย์เป็นการส่งข้อความอีเมล (E -เมล) . และการถือกำเนิดของเว็บไซต์ (เว็บไซต์) ที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มกิจกรรมเชิงพาณิชย์และการโฆษณา ผ่านเครื่องมือออนไลน์ เช่น การมีหน้าร้าน เพื่อให้ทุกคนในโลกมองเห็นเราได้ง่ายขึ้น
  2. ยุคดิจิทัล 2.0 ของโซเชียลมีเดีย หลังยุค 1.0 เป็นยุคที่ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อสื่อสารระหว่างกันในโลกออนไลน์ที่เรียกว่า Social Network เทคโนโลยีดิจิทัล เริ่มต้นด้วยการสนทนาและสื่อสารกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆ แล้วจึงเริ่มขยายไปสู่การดำเนินธุรกิจ นักธุรกิจส่วนใหญ่มองว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายธุรกิจเช่นกัน คลิกเดียวก็ยังช่วยพัฒนาแบรนด์เพื่อวัดประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ โซเชียลมีเดียทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและเป็นเวทีในการนำเสนองานให้กับนักธุรกิจทั่วโลกเช่นกัน โซเชียลมีเดียยังเป็นอำนาจต่อรองของผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการเพราะทางเลือกของพวกเขา และร้านค้าดูเพิ่มเติม
  3. Digital 3.0 ยุคของข้อมูลและบิ๊กดาต้า เป็นยุคที่มีการใช้ข้อมูลจำนวนมากเกินขนาด การเติบโตของยุคโซเชียลมีเดียและอีคอมเมิร์ซทำให้เกิดการขยายตัวอย่างมากของข้อมูล เทคโนโลยี ระบบ และหน่วยงาน ไม่ว่าธนาคาร ประกันภัย และโซเชียลมีเดียจะมีข้อมูลเข้าและออกจำนวนมากทุกวัน องค์กรหรือองค์กรต่างๆ ได้เริ่มใช้ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด ข้อมูลจะถูกประมวลผล จับสาระสำคัญวิเคราะห์เพื่อตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร และเริ่มใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามการใช้งาน ซึ่งเราสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบคลาวด์ได้จากทุกที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและแชร์กับผู้อื่น (บริการที่ใช้ร่วมกัน) ซึ่งช่วยลดต้นทุนและความยุ่งยากและเพิ่มความเร็วของธุรกิจ ฉัน .มากขึ้น
  4. เทคโนโลยีอัจฉริยะ Digital 4.0 ยุคแห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะ รับอุปกรณ์ในการสื่อสารและทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีใน 3 ยุคหลังก็เหมือนแขนขา เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก หยิบ และคำนวณสำหรับคน แต่เทคโนโลยีดิจิทัล พวกเขาไม่มีสมองของตัวเอง ในยุคที่ 4 นี้ เทคโนโลยีได้พัฒนาต่อไปเพื่อลดภาระของมนุษย์ และเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ โดยใช้ชื่อยุคนี้ว่า Machine to Machine เทคโนโลยีดิจิทัล

บทความที่น่าสนใจ